header image

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ EUROBANK

14/01/2015
ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ EUROBANK
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την κεφαλαιακή της θωράκιση και την ταυτόχρονη αποδέσμευσή της από τον πλειοψηφικό έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Eurobank περνά σε μια νέα εποχή.

Η ισχυροποιημένη κεφαλαιακή βάση, το έμπειρο δυναμικό, το αξιόλογο δίκτυο, τα ισχυρά μερίδια αγοράς και τα δυνατά εμπορικά σήματα (Eurobank & Νέο Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο), που ήδη διαθέτει η Τράπεζα, πρέπει να κινητοποιηθούν, να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Να συμβαδίσουν με τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση πρέπει να δώσει το δικό της έμπρακτο δείγμα γραφής. Να καταδείξει την αποτελεσματικότητά της στη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός νέου επιχειρησιακού οράματος, το οποίο άλλωστε θα λειτουργήσει θετικά και για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της.

Ενός οράματος ικανού να υποκινήσει θετικά τον κάθε εργαζόμενο, να θεμελιώσει και να επεκτείνει την εμπιστοσύνη της πελατείας και της κοινωνίας σε μια σύγχρονη τραπεζική πρακτική, που θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη με βάση αρχές και κανόνες λειτουργικά και ηθικά αποδεκτούς από τον κάθε συμμέτοχο, εργαζόμενο ή πελάτη.

Σήμερα, τίποτα δεν είναι πιο παρωχημένο, από τις μονομερείς και επιθετικές πρακτικές του παρελθόντος στα δικαιώματα των εργαζομένων, που υποτίθεται πως έκαναν τη διαφορά ανάμεσα στο «υγιές» ιδιωτικό management και τις λοιπές Τράπεζες του κλάδου. Είδαμε πού οδήγησαν….

Αντίθετα, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για μια καλύτερα ρυθμισμένη, αναπτυξιακά στοχευμένη, κοινωνικά υπεύθυνη, δημοκρατικά και ηθικά καταξιωμένη τραπεζικής πρακτική, η οποία :

  • θα αναπτύσσεται και θα προοδεύει μαζί με τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
  • θα τηρεί τους υφιστάμενους νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις και κανόνες σε κάθε πεδίο των σχέσεων με τους εργαζόμενους και τους πελάτες της
  • θα στηρίξει την όλη πορεία της στο γόνιμο διάλογο, στη σωστή και πλήρη ενημέρωση, στη διαφάνεια και στη συνεννόηση με τους εργαζόμενους και τους πελάτες της.

Η διαμόρφωση μιας τέτοιας δυναμικής συνεχούς ανάπτυξης και καταξίωσης της Τράπεζας, απαιτεί:

α) διοικητικά στελέχη με υψηλή κατάρτιση, ικανά στον τομέα τους και στρατευμένα στις παραπάνω αρχές.

Αυτό προϋποθέτει, από την πλευρά της Διοίκησης, την υιοθέτηση αρχών, συστημάτων αλλά και την επιλογή στελεχών ικανών να διασφαλίσουν :

  • την εγκαθίδρυση κλίματος εργασιακής ασφάλειας, προοπτικής και ισότιμης μεταχείρισης για κάθε εργαζόμενο. Με ξεκάθαρους κανόνες και διαφανή κριτήρια. Με ισχυρή βούληση για αξιοπρεπείς όρους αμοιβής και εργασίας, για την κατάρτιση και την δημιουργία ευκαιριών εξέλιξης του προσωπικού.
  • την πιστή τήρηση και την πλήρη εφαρμογή των εργασιακών κανόνων, των συλλογικών συμβάσεων και των θεσμών ισότιμου και ουσιαστικού διαλόγου με το σύνολο της συλλογικής εκπροσώπησης, με διάθεση επίλυσης των προβλημάτων και κάλυψης των αναγκών όλων των συναδέλφων. Αυτό θα διασφαλίσει την ομαλότητα των εργασιακών σχέσεων, που είναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχούς μετάβασης και ισχυροποίησης της Τράπεζας στη νέα εποχή.
  • την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνιών και της νομοθεσίας, αλλά και την πιστή εφαρμογή των ενιαίων κανόνων και εργασιακών πλαισίων που συμφωνήθηκαν με τους Συλλόγους των Τραπεζών οι οποίες απορροφήθηκαν, χωρίς διακρίσεις, με διασφάλιση της εξέλιξης και της προοπτικής του κάθε εργαζόμενου στην Τράπεζα
  • την τήρηση κανόνων ισοτιμίας και διαφάνειας στις αμοιβές αλλά και την επεξεργασία κοινά αποδεκτών και διαφανών συστημάτων για την αξιολόγηση απόδοσης και την ισότιμη ανάδειξη στελεχών, με νέα, διαφανή, ποιοτικά και μακρόπνοα κριτήρια. ‘Οπως άλλωστε καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία, αυτά είναι τα μόνα ικανά να διασφαλίσουν και την ίδια την Τράπεζα, τους μετόχους και τους πελάτες της, εφόσον υποκινούν θετικά τους εργαζόμενους, χωρίς το ριψοκίνδυνο και εξουθενωτικό κυνήγι των ατομικών στόχων του παρελθόντος.
  • τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με ενίσχυση της επιτελικής στήριξης της αρμόδιας Διεύθυνσης και με ενθάρρυνση κάθε πρωτοβουλίας έγκαιρου σχεδιασμού, συστηματικού διαλόγου, διαφάνειας και μέριμνας για τους συναδέλφους.

β) μια συλλογική εκπροσώπηση ενωμένη, με ισχυρή βούληση να αποδειχθεί αντάξια των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων στη νέα εποχή.

Η ενότητα και η αποτελεσματικότητα της συλλογικής εκπροσώπησης στις νέες συνθήκες, είναι κυρίως υπόθεση των συνδικάτων που λειτουργούν στη Eurobank.

Γιατί από την ενότητα, την ποιότητα και την αποφασιστικότητα της συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζόμενων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο

  • η νέα εποχή της Eurobank θα είναι καλύτερη και για το προσωπικό της.
  • θα υπάρξουν διάλογος και συνεννόηση ουσίας, που να λύνουν προβλήματα και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των συναδέλφων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών Συλλόγων, που συχνά δεν έχουν τη γνώση, τη δυνατότητα ή και τη βούληση να εκφράσουν αποτελεσματικά το σύνολο των εργαζόμενων στις απαιτητικές συνθήκες μιας ενιαίας συστημικής Τράπεζας, αποτελεί τροχοπέδη για την παρέμβαση και την αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας.

Η προώθηση της ενότητας, της συλλογικότητας και της αποτελεσματικότητας του συνδικαλιστικού κινήματος σε κάθε χώρο είναι πάγια θέση και επιδίωξη των οργάνων της ΟΤΟΕ και αναγκαία προϋπόθεση για να επιτελέσει το ρόλο του στην προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων .

Η επίτευξη αυτού του στόχου, με ανασύνταξη και ουσιαστική ενότητα των συνδικάτων της Eurobank, ήταν και παραμένει προσωπικό μου στοίχημα.

Οι εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο κλάδο, μας βάζουν μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί από τα συνδικάτα να αναλάβουν πρωτόγνωρα και σύνθετα καθήκοντα. Καθήκοντα που απαιτούν εγρήγορση, συσπείρωση και συμπαράταξη όλων των εργαζόμενων και των Συλλόγων που τους εκπροσωπούν στο χώρο μας αλλά και εξειδικευμένη γνώση να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας.

Αυτά που θεωρούμε αναγκαία να εφαρμόσει η Διοίκηση, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να είμαστε σε θέση να τα αναδείξουμε, να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε μαζί της.

Με ενότητα λόγων και δράσεων, με τεκμηριωμένο, ουσιαστικό διάλογο.

Με εγρήγορση αλλά και πίστη στη δύναμη της ενότητας και της συλλογικής δράσης.

Είναι, λοιπόν, καιρός αυτά που όλοι θεωρητικά στηρίζουμε, να τα κάνουμε πράξη!

Τα προβλήματα και οι ανάγκες των εργαζόμενων δεν μπορούν να περιμένουν.

Είναι καιρός οι Σύλλογοι του χώρου μας να συνενωθούν. Να γίνουν η ενιαία φωνή και το αξιόπιστο στήριγμα για κάθε εργαζόμενο.

Αλλά και κάθε εργαζόμενος που θεωρεί ότι, τα παραπάνω τον εκφράζουν, οφείλει να γίνει ισχυρός μοχλός πίεσης για την ισχυροποίηση του σ.κ. στη Eurobank με τη συνένωση των Σωματείων.

Γι’ αυτό, απευθύνω σήμερα σε όλους τους Συλλόγους της Eurobank και σε όλους τους συναδέλφους κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης.

Δεσμεύομαι:

να στηρίξω την προσπάθεια συνένωσης των Συλλόγων που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω αρχές,

να συμμετέχω ενεργά στη συγκρότηση και τη στήριξη του νέου ενωτικού σχήματος που δημιουργείται στην Τράπεζά μας,

να προσφέρω τη συνδικαλιστική μου εμπειρία στα νεότερα στελέχη, που πρέπει να βγουν μπροστά και να στηρίξουν αυτό το κρίσιμο, όσο και αναγκαίο, εγχείρημα της συνδικαλιστικής ενότητας.

Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο…

Τα εργασιακά δικαιώματα και οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν χαρίζονται.

Μαζί τα κατακτάμε!

Με την ενότητα, τη στήριξη και την ενεργό συμμετοχή όλων στη συλλογική δράση!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Σωτήρης Σαξώνης
Αν. Γενικός Γραμματέας &
Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων-Συμβάσεων ΟΤΟΕ