header image

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ενημερωμένο)

06/03/2015

(σύμφωνα με την τελευταία Τροποποίηση: Παρ.1 περιπτώσεις Α και Β άρθρου 55 Ν. 4310/2014)


1. Ρυθμίσεις ωραρίου Κεντρικών Υπηρεσιών Τραπεζών

(βάρδιες Δευτ-Παρ. μεταξύ 07:45 – 19:00)


Με τον όρο 3 της νέας κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2013-2015[1] ρυθμίζεται η λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών των Τραπεζών, αποκλειστικά όσων δεν λειτουργούν εντός των καταστημάτων Δικτύου.

Αυτό σημαίνει ότι με το συγκεκριμένο καθεστώς δεν θίγεται το ωράριο υποστηρικτικών κλπ. υπηρεσιών, που λειτουργούν στο πλαίσιο και στο χώρο των καταστημάτων δικτύου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών μέχρι και σε τρεις βάρδιες, αποκλειστικά στο χρονικό εύρος που ορίζεται από τις 7.45. έως τις 19.00, τις εργάσιμες ημέρες, όπως αυτές έχουν οριστεί από το άρθρο 5 της ΣΣΕ 2002-2003, δηλ. απο Δευτέρα έως Παρασκευή.

Στις υπηρεσίες αυτές, ως πρώτη βάρδια θεωρείται το κανονικό ωράριο εργασίας, δηλ. 7.45-15.15 από Δευτέρα έως Πέμπτη και 7.45-14.45 την Παρασκευή.

Οι υπόλοιπες δύο βάρδιες, μπορεί να ορίζονται από τη Διοίκηση κάθε Τράπεζας ανάλογα με τις ανάγκες της, δηλ. στο πλαίσιο του διευθυντικού της δικαιώματος, με ανάλογη μετατόπιση (λ.χ. κατά 1, 2, 3 ή και 4 ώρες) της ώρας έναρξης και αντίστοιχα της ώρας λήξης, με συνεχές κατά τα άλλα ημερήσιο ωράριο, δεδομένου ότι ο ισχύων ημερήσιος χρόνος εργασίας που προβλέπουν οι κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών δεν θίγεται.

Απώτατο όριο λήξης της 3ης βάρδιας είναι οι 19.00

Για παράδειγμα, σε μια κεντρική υπηρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου, η Διοίκηση μπορεί να ορίσει μια 2η βάρδια, που να ξεκινά στις 10.45 και να λήγει στις 18.15 από Δευτέρα έως Πέμπτη και από τις 10.45 έως τις 17.45 την Παρασκευή.

Η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες της, να ορίσει και 3η βάρδια, η οποία λ.χ. να ξεκινά στις 12.45 με λήξη στις 19.00 (απώτατο όριο) από Δευτέρα έως Πέμπτη και από τις 12.45 μέχρι 18.45 την Παρασκευή.

Ειδικά για την 3η βάρδια, εφόσον προβλέπεται αυτή να λήγει το αργότερο στις 19.00, δηλ. στο απώτατο όριο του συμφωνημένου εύρους διαμόρφωσης των βαρδιών, με τη νέα κλαδική ΣΣΕ 2013-2015 συμφωνείται ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας θα μειώνεται κατά 1 ώρα, (όπως στο παράδειγμά μας) δηλ. αντί για 37 ώρες θα ανέρχεται συνολικά σε 36.

Γενική μετατόπιση ωραρίου (λ.χ 8.45-14.15) σε μια ή περισσότερες κεντρικές υπηρεσίες, χωρίς την ύπαρξη βάρδιας κανονικού ωραρίου, δεν είναι συμβατή με τον κατά τα ανωτέρω όρο της κλαδικής ΣΣΕ. Η εισαγωγή 2ης και 3ης βάρδια αποτελούν την εξαίρεση (για κάλυψη τυχόν επιπλέον ή ειδικών αναγκών) και όχι τον κανόνα αυτής της ρύθμισης.

Η τυχόν εισαγωγή 2ης και 3ης βάρδιας, δεν θίγει το ισχύον σήμερα νόμιμο καθεστώς για τον συνολικό εβδομαδιαίο και τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, όπως αυτοί προβλέπονται από τις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών, που εξακολουθούν να ισχύουν και ειδικότερα από το άρθρο 5 της ΣΣΕ 2002-2003.[2]

Δεν θίγει, επίσης, τις ειδικές ρυθμίσεις ωραρίων που προβλέπονται για τη γονική φροντίδα. [3]

Με βάση το συμφωνηθέν πλαίσιο του όρου 3 της ΣΣΕ 2013-2015, ευνόητο είναι ότι ο καθορισμός βαρδιών από τη Διοίκηση οφείλει να γίνεται:

 • για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα σε ετήσια βάση, χωρίς περιοδικές εναλλαγές που να αναστατώνουν τον αναγκαίο προγραμματισμό της εκτός εργασίας ζωής και των οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων.
 • με έγκαιρο και σαφή προγραμματισμό της κάθε κεντρικής Υπηρεσίας (βάρδιες, ωράρια βαρδιών, θέσεις προς κάλυψη) ο οποίος θα κοινοποιείται εγκαίρως στο αντίστοιχο προσωπικό της κάθε κεντρικής υπηρεσίας, σε αναζήτηση εργαζομένων που θα ήθελαν να ενταχθούν στις βάρδιες εκτός κανονικού ωραρίου.

Βάσει των συμφωνημένων στην κλαδική ΣΣΕ 2013-2015, δίνεται ρητώς απόλυτη προτεραιότητα στην οικειοθελή συμμετοχή των εργαζομένων στις κεντρικές υπηρεσίες στην (εκτός κανονικού ωραρίου) δεύτερη και τρίτη βάρδια. Γι’ αυτό, η όποια τυχόν εκ των προτέρων ανακοίνωση της Διοίκησης με ονομαστικό προσδιορισμό των εργαζόμενων που θα ενταχθούν σε βάρδια, χωρίς να προηγηθεί δημόσια και ανοικτή πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή, συνιστά ευθεία παραβίαση της κλαδικής συμφωνίας.

Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι ανάγκες δεν καλύπτονται οικειοθελώς στο σύνολό τους, προβλέπεται ότι η Διοίκηση θα μπορεί να τοποθετήσει εργαζόμενους στην εκτός κανονικού ωραρίου 2η ή 3η βάρδια, ασκώντας το καλώς εννοούμενο διευθυντικό της δικαίωμα για να καλύψει τα δημιουργούμενα κενά.

Σε αυτή, όμως, την περίπτωση υποχρεούται βάσει της κλαδικής ΣΣΕ να λάβει υπόψη κοινωνικά κριτήρια, λ.χ. την ύπαρξη παιδιών ή άλλα οικογενειακά κλπ. βάρη που έχει ο εργαζόμενος-η, ώστε να μην εντάξει τέτοιους εργαζόμενους σε βάρδιες εκτός του κανονικού ωραρίου.

Ανάλογα ισχύουν και στην περίπτωση τυχόν αναγκαίας (προσωρινής) αναπλήρωσης εργαζόμενου-ης που έχει ενταχθεί σε βάρδια από συναδέλφους του της ίδιας υπηρεσίας.

Παράλληλα, προβλέπεται από την κλαδική ΣΣΕ δικαίωμα επαναφοράς του εργαζόμενου-ης στο κανονικό ωράριο (ή σε άλλη βάρδια, εφόσον το επιθυμεί), εάν αυτός-ή έχει απασχοληθεί επί 12 συνεχείς μήνες σε βάρδια.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτραπεί η καταχρηστική ακύρωση αυτού του δικαιώματος, ενδεχόμενα με διακεκομμένη-περιοδική ένταξη ενός εργαζόμενου σε βάρδια, λόγω λ.χ. αναπλήρωσης ή κάλυψης εποχιακών αναγκών. Αλλά και σε αυτή την (ακραία) περίπτωση, εάν ο εργαζόμενος συγκεντρώσει συνολικά 12 μήνες αναπασχόλησης σε βάρδια, έστω και διακεκομμένα, θα πρέπει κατ’ αναλογία να θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα να επανέλθει στο κανονικό ωράριο ή να ζητήσει να ενταχθεί σε άλλη βάρδια, εφόσον το επιθυμεί.2. Ειδικές περιπτώσεις Κεντρικών Υπηρεσιών Τραπεζών (24ώρης και εβδομαδιαίας λειτουργίας)

Παράλληλα διευκρινίζουμε ότι περιπτώσεις ειδικών αναγκών συνεχούς λειτουργίας ή εργασίας και το Σάββατο, εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσιών, που δεν καλύπτοντα από το παραπάνω σχήμα και εύρος ωραρίου, (λ.χ. υπηρεσίες Μηχανογράφησης) εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους του άρθρου 9 της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2006-2007.[4]

Το εν λόγω άρθρο αφορά στο «ωράριο λειτουργίας ειδικών υπηρεσιών/μονάδων, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, που ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του κανονικού εργασίας». Το ωράριο αυτό εξακολουθεί να ορίζεται αποκλειστικά με συμφωνία της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο εργαζομένων, η οποία κατατίθεται στην οικεία υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του εργαζόμενου-ης σε αυτό.

Εφόσον δεν υφίσταται και δεν έχει κατατεθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ) αντίστοιχη γραπτή επιχειρησιακή συμφωνία, οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να λειτουργούν αποκλειστικά είτε με βάση το κανονικό ωράριο, είτε στο πλαίσιο που ορίζεται από την παρ. 3 της ΣΣΕ 2013-2015, όπως περιγράφεται ανωτέρω.


3. Ωράριο καταστημάτων Δικτύου

Υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο των καταστημάτων Δικτύου και των τυχόν εντός αυτών πάσης φύσεως υπηρεσιών εξακολουθεί να ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΣΣΕ 2002-2003[5] (κανονικό ωράριο εργασίας και συναλλαγών), εκτός των μεμονωμένων εξαιρέσεων που ρητώς και περιοριστικά θέτει το άρθρο 10 της ΣΣΕ 2006-2007[6] ως πλαίσιο για τις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες, με πάγια και καθολική προϋπόθεση την εκούσια ένταξη του κάθε εργαζόμενου στις εξαιρέσεις αυτές.


Εφόσον το κατάστημα δικτύου δεν υπάγεται ρητώς στις εξαιρέσεις του άρθρου 10 της ΣΣΕ 2006-2007, και μάλιστα με όρους ισχύουσας σήμερα επιχειρησιακής ΣΣΕ, οφείλει να ακολουθεί στο σύνολό του, το ωράριο εργασίας και συναλλαγών του άρθρου 5 της κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2002-2003.


4. Σημεία ελέγχου των ρυθμίσεων του ωραρίου εργασίας στις τράπεζες

( ενσωματώνεται και η τελευταία Τροποποίηση: Παρ.1 περιπτώσεις Α και Β άρθρου 55 Ν. 4310/2014)

Από την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4310/2014, καταργείται η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014.

Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Για την τροποποίηση ωραρίου του κάθε εργαζόμενου ατομικά κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται από τον εργοδότη (ή τον κατά χώρο υπεύθυνο) και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός», το οποίο αποτελεί τη σύντομη έκδοση του εντύπου «Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου».

Ο νέος αυτός πίνακας περιλαμβάνει το Παράρτημα (Έδρα, Υποκατάστημα κλπ.), το ΑΦΜ του εργαζόμενου, το ωράριό του (ώρες έναρξης & λήξης – Ημέρες εργασίας) και τις Παρατηρήσεις (μη υποχρεωτικό πεδίο). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ».

Εννοείται ότι αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ οι κατά το νόμο περί ηλεκτρονικής υποβολής στο «ΕΡΓΑΝΗ» κυρώσεις.


Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 και την εγκύκλιο 46755/847/11.12.2014, Υπ. Εργασίας.επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 .

Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4144/2013 :

Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, όποτε ζητείται.

Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,
στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

Στο βιβλίο υπερωριών εξακολουθεί να μην καταχωρείται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης.

Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακά χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν.3996/2011, όπως ισχύουν.

ΣΤ. Ακόμη τονίζεται (46755/847/11.12.2014, Υπ. Εργ.) ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011, όπως ισχύει.

Από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν θίγεται η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το ΣΕΠΕ μέσω του «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 16 ν.2874/2000 [7] όπως ισχύει (σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα, για να είναι νόμιμες, πρέπει να υποβληθούν από τον εργοδότη στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με υποβολή εντύπου «Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός», και για κάθε εργαζόμενο που αυτή η αλλαγή αφορά, με βάση τα οριζόμενα για την τροποποίηση ωραρίου εργασίας.

Συνεπώς, κατά την εφαρμογή του όρου 3 της κλαδικής ΣΣΕ 2013-2015, κάθε Τράπεζα οφείλει:

 • να έχει, το αργότερο την ίδια ημέρα έναρξης εφαρμογής του νέου καθεστώτος βαρδιών και πάντως πριν την ανάληψη εργασίας από τον κάθε εργαζόμενο, πλήρως ενημερώσει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας για κάθε αντίστοιχο χώρο εργασίας και ατομικά για κάθε εργαζόμενο, με υποβολή του εντύπου «Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός». Το ίδιο ισχύει και για κάθε τυχόν μετέπειτα έκτακτη τροποποίησή της.
 • αντίστοιχα, πρέπει να ενημερώνει το βιβλίο υπερωριών για τις τυχόν πραγματοποιούμενες υπερωρίες, πριν την υλοποίησή τους και απολογιστικά μέσα στο α’ δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.


Επικουρικά ή κατ’ έγκληση, το ΣΕΠΕ μπορεί να ελέγξει :

 • εάν στη βάρδια έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά και ενταχθεί, παρά τη θέλησή τους, εργαζόμενοι για τους οποίους παραβιάζονται τα κοινωνικά κριτήρια που οφείλει απαρέγκλιτα στην περίπτωση αυτή να λάβει υπόψη η Τράπεζα, όπως ύπαρξη παιδιών-οικογενειακών βαρών, ειδικές ανάγκες φοιτητών-σπουδαστών κλπ.
 • κατά πόσον ακολουθήθηκε η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για εκούσια συμμετοχή, πριν οριστούν ονομαστικά από την Τράπεζα οι συμμετέχοντες ή οι αναπληρωτές σε κάθε βάρδια, πέραν του κανονικού ωραρίου.

Τέλος, σημειώνουμε ότι, με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορεί να λειτουργήσει βάρδια κεντρικής υπηρεσίας Τράπεζας πριν τις 7.45’ π.μ. και πέραν της 7ης μ.μ ή εκτός των κανονικών εργάσιμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή), εκτός εάν υπάρχει και έχει εγκαίρως κατατεθεί στην οικεία υπηρεσία του ΣΕΠΕ ειδική επιχειρησιακή συλλογική συμφωνία, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 9 της κλαδικής ΣΣΕ 2006-2007 και υπό τις ρητές προϋποθέσεις που το άρθρο αυτό θέτει.


Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εκτός χρόνου εργασίας.

Αυτονόητο είναι ότι αυτά πρέπει να εντάσσονται σε ένα έγκαιρο, σαφή και δημοσιοποιημένο προγραμματισμό κατά χώρο, με εξαρχής προσδιορισμένους εισηγητές, συμμετέχοντες (εάν μάλιστα είναι «εθελοντικά» θα πρέπει τουλάχιστον να έχει προηγηθεί σχετική δημόσια ανακοίνωση και διαδικασία δήλωσης συμμετοχής/επιλογής από την Τράπεζα), αντικείμενο, εκπαιδευτικό υλικό κλπ, ώστε να μη χρησιμοποιούνται, όπως γίνεται τελευταία, ως άλλοθι νομιμοποίησης παραβιάσεων του ωραρίου, ιδιαίτερα αυτά που διενεργούνται στον χώρο συνήθους εργασίας του μισθωτού.


Για τη Γραμματεία Εργασιακών

Σχέσεων & Συμβάσεων της ΟΤΟΕ

2 Φεβρουαρίου 2015

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΞΩΝΗΣ


 

[1] «Οι κεντρικές υπηρεσίες των Τραπεζών, εκτός του δικτύου των Καταστημάτων, έχουν εφεξής τη δυνατότητα να λειτουργούν από τις 07.45' έως τις 19.00', κατά τις εργάσιμες ημέρες όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-2003, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες. Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας της κάθε κεντρικής υπηρεσίας, εντός των κατά τα ως άνω χρονικών ορίων, καθορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της κάθε Τράπεζας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι κατά περίπτωση βάρδιες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες των τριών (3).

Η κατά τα ως άνω απασχόληση του προσωπικού σε βάρδιες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα επτά (37) ώρες την εβδομάδα, ούτε το θεσπισμένο ημερήσιο χρόνο εργασίας, εξαιρούμενης της απασχόλησης στη βάρδια που λήγει στις 19.00', για την οποία και μόνο η διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) ώρες.

Η ένταξη και απασχόληση του προσωπικού κάθε Τράπεζας στις κατά τα ανωτέρω βάρδιες (εκτός του ωραρίου εργασίας όπως έχει καθορισθεί με την Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 2002-2003, άρθρο 5) θα λαμβάνει χώρα οικειοθελώς, και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλίζεται η με τον τρόπο αυτό κάλυψη του συνόλου των θέσεων που προβλέπονται για απασχόληση σε κάθε βάρδια, οι κενές θέσεις καλύπτονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της κάθε Τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη κοινωνικών κριτηρίων, όπως των οικογενειακών υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου.

Κάθε εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί σε κεντρική υπηρεσία εκτός του ωραρίου εργασίας, όπως έχει καθορισθεί με την ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 2002-2003 (άρθρο 5), για δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, δικαιούται να ζητήσει την ένταξή του είτε στο ωράριο του ανωτέρω άρθρου είτε σε άλλο ωράριο»

[2] «Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως ( η εφαρμογή του συστήματος εργασίας πέντε ημερών καθ΄ εβδομάδα καθίσταται οριστική από 1/1/1980,ΣΣΕ 1979) και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό σε 32 και τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται από 1-9-2002 ως ακολούθως: Ωράριο εργασίας: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη:7:45 - 15:15 Παρασκευή: 7:45 - 14:45, Ωράριο συναλλαγών: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 08:00 - 14:30 Παρασκευή: 08:00-14:00»

[3] «Οι γυναίκες τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη. Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται με πλήρη απασχόληση ένας απ’ αυτούς που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους, δικαιούται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη (ΣΣΕ 1997-1998 άρθρο 8).

Σωρευτική χορήγηση μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών: Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ 2004 -2005 άρθρο 12).»

[4] «1. Για τις υπηρεσίες των τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, οι οποίες ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002-2003, δύνανται να οριστούν ειδικά ωράρια απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού ή μέρους αυτού, μετά από συμφωνία της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο.

 1. Με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του κάθε εργαζόμενου στο ειδικό ωράριο, με τις συμφωνίες αυτές ορίζονται (μεταξύ άλλων) τα κάτωθι:
 • Τα χρονικά όρια εργασίας (ημέρες απασχόλησης, ώρα έναρξης και λήξης) για την κάθε βάρδια, χωρίς υπέρβαση του υφιστάμενου ημερησίου και εβδομαδιαίου ανώτατου χρόνου εργασίας,
 • Τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή, προς το προσωπικό που απασχολείται με ειδικά ωράρια και οι όροι χορήγησής της,
 • Οι προϋποθέσεις τήρησης σε κάθε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους που απασχολούνται με το κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση,
 • Κάθε άλλο θέμα εφαρμογής και τροποποίησης των εν λόγω ωραρίων.
 1. 3. Οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ από την επομένη της κατάθεσής τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
 2. 4. Συμφωνίες που ήδη έχουν συναφθεί κατά επιχείρηση και αφορούν στις υπηρεσίες της παρ. 1 ανωτέρω δεν θίγονται, εφόσον πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και κατατεθούν αρμοδίως στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.»

[5] Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως (η εφαρμογή του συστήματος εργασίας πέντε ημερών καθ΄ εβδομάδα καθίσταται οριστική από 1/1/1980 - ΣΣΕ 1979), και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό σε 32, και τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται από 1-9-2002 ως ακολούθως:

Ωράριο εργασίας:Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 07:45 - 15:15 Παρασκευή: 07:45-14:45 Ωράριο συναλλαγών: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 08:00 - 14:30 Παρασκευή: 08:00 - 14:00


[6] «Κάθε Τράπεζα ορίζει τα καταστήματά της που λειτουργούν κατ’ εξαίρεση πέραν του ωραρίου εργασίας και συναλλαγών, όπως καθιερώθηκε με την ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 2002 - 2003, ως εξής:

 • έως δέκα (10) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων,
 • έως πέντε (5) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 31 μέχρι 150 καταστήματα και
 • έως δυο (2) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 1 μέχρι 30 καταστήματα

για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συναλλαγών στη συγκεκριμένη περιοχή του καθ’ ενός από τα παραπάνω καταστήματα, χωρίς τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, που στην περίπτωση αυτή θα απασχολούνται σε βάρδιες.

Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή : από την έναρξη λειτουργίας των Τραπεζικών καταστημάτων, όπως εκάστοτε ορίζεται και λήξη το αργότερο έως 20:30 και το Σάββατο με έναρξη από 10:00πμ και λήξη το αργότερο έως 17:00.

Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων, όταν εργάζεται Σάββατο, απασχολείται 35 ώρες κατ’ ανώτατο όριο την εβδομάδα. Με προϋπόθεση την εκούσια απασχόληση κάθε εργαζομένου στα ως άνω καταστήματα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 5 της ΣΣΕ 2002-2003 και την τήρηση σε κάθε περίπτωση της πενθήμερης απασχόλησης, κατά τα λοιπά, τα χρονικά όρια εργασίας, η τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή προς το προσωπικό που απασχολείται στα ως άνω καταστήματα, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, που ισχύει από την ημέρα της κατάθεσής της στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.»

[7] «Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται διά διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ' έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).»